فعالیت بسیار کردن

 • معنا: تحرک زیاد داشتن، تحرک زیاد داشتن

 • مترادف: ورجه وورجه کردن | بپربپر کردن | جست و خیز کردن | ورجه وورجه کردن | بپربپر کردن | جست و خیز کردن | و...

 • موضوع: اعمال جسمانی، اعمال جسمانی

فعالیت بسیار کردن

 • معنا: تحرک زیاد داشتن، تحرک زیاد داشتن

 • مترادف: ورجه وورجه کردن | بپربپر کردن | جست و خیز کردن | ورجه وورجه کردن | بپربپر کردن | جست و خیز کردن | و...

 • موضوع: اعمال جسمانی، اعمال جسمانی

زل زدن

 • معنا: نگاه کردن طولانی

 • مترادف: خیره شدن | نگاه کردن مداوم | و...

 • موضوع: اعمال جسمانی

آوردن

 • معنا: زاییدن

 • مترادف: پس انداختن | زاییدن | زایمان کردن | و...

 • موضوع: اعمال جسمانی

کپیدن

 • معنا: خوابیدن

 • مترادف: کَپۀ مرگ را گذاشتن | خوابیدن | و...

 • موضوع: اعمال جسمانی

خسبیدن

 • معنا: خوابیدن

 • مترادف: کَپۀ مرگ را گذاشتن | خوابیدن | کپیدن | و...

 • موضوع: اعمال جسمانی

لش کردن

 • معنا: ولو شدن

 • مترادف: ولو شدن | لم دادن | و...

 • مثال: این کار که تموم شد بریم لش کنیم.

 • موضوع: اعمال جسمانی

انداختن

 • معنا: انداختن

 • مترادف: و...

 • مثال: دو تا لاستیک کره‌ای انداختم زیر ماشین.

 • موضوع: اعمال جسمانی

کون‌خیزه

رکیک
 • معنا: حرکت با نشیمنگاه

 • مترادف: حرکت با نشیمن‌گاه | و...

 • مثال: یه نمکدون می‌خوای بدی چرا کون‌خیزه می‌کنی؟ مثل آدم بلند شو بیارش دیگه!

 • موضوع: اعمال جسمانی

آش و لاش

 • معنا: خراب، آسیب‌دیده

 • مترادف: درب‌وداغان | درب‌وداغون | پاره‌پوره | زخم‌خورده | و...

 • موضوع: خرابی، اعمال جسمانی

دَم

 • معنا: شرجی، تنفس، نزدیک

 • مترادف: دم‌کرده | لَب | و...

 • مثال: هوا دم داره.

 • موضوع: آب‌وهوا، اعمال جسمانی، مکان و جغرافیا

سیرداغ

 • معنا: بشین

 • مترادف: و...

 • مثال: سیرداغ بابا، همین مونده بود تو یکی اظهار نظر کنی.

 • موضوع: اعمال جسمانی