دَم

برای این تعبیر، 3 کاربرد ثبت شده. در ادامه می‌توانید جزئیات این کاربردها را ببینید.

کاربرد 1

 • معنا:

  شرجی


 • موضوع:

 • مترادف:

 • توضیح:

  مرطوب و نم‌دار

 • مثال:

  هوا دم داره.

کاربرد 2

 • معنا:

  تنفس


 • موضوع:

 • مترادف:

 • توضیح:

  دم و بازدم (تنفس)

 • مثال:

  تنفس درست یعنی دم از بینی و بازدم از دهان باشد.

کاربرد 3

 • معنا:

  نزدیک


 • موضوع:

 • مترادف:

  لَب |
 • توضیح:

  کنار یا نزدیک جایی

 • مثال:

  مادرش هر روز می‌رفت دم مدرسه دنبالش.

مشارکت‌کنندگان

تعبیرهای مرتبط

جدیدترین تعبیرها