کویت

 • معنا: مکان راحت

 • مترادف: مکانِ راحت و به‌دور از سخت‌گیری | هتل | و...

 • موضوع: مکان و جغرافیا

هتل

 • معنا: مکان راحت

 • مترادف: مکانِ راحت و به‌دور از سخت‌گیری | کویت | و...

 • موضوع: مکان و جغرافیا

صفا سیتی

 • معنا: مکان راحت

 • مترادف: مکانِ راحت و به‌دور از سخت‌گیری | کویت | هتل | و...

 • موضوع: مکان و جغرافیا

دنج

 • معنا: مکان راحت

 • مترادف: مکانِ راحت و به‌دور از سخت‌گیری | کویت | هتل | و...

 • مثال: گوشۀ دنج

 • موضوع: مکان و جغرافیا

دَم

 • معنا: شرجی، تنفس، نزدیک

 • مترادف: دم‌کرده | لَب | و...

 • مثال: هوا دم داره.

 • موضوع: آب‌وهوا، اعمال جسمانی، مکان و جغرافیا