وقت سر خاراندن نداشتن

برای این تعبیر، 1 کاربرد ثبت شده. در ادامه می‌توانید جزئیات این کاربرد را ببینید.

کاربرد 1

  • معنا:

    فرصت نداشتن


  • موضوع:

  • مترادف:

  • توضیح:

    سر کسی حسابی شلوغ بودن و وقت نداشتن. تعبیرات هم‌معنی:یک دل داشتن و هزار دلبر، یک سر داشتن هزار سودا، خیلی درگیر بودن، دست کسی خیلی بند بودن، پاک گرفتار بودن، بدوبدو کردن.

  • مثال:

موضوع‌ها

مشارکت‌کنندگان

تعبیرهای مرتبط

جدیدترین تعبیرها