موضوع: «مهلت»

وقت سرخاراندن نداشتن

  • معنا: فرصت نداشتن

  • مترادف: وقت سر خاراندن نداشتن | و...

  • مثال: یک دل و هزار دلبر داشتن/یک سر و هزار سودا داشتن/ خیلی درگیر بودن/ سر کسی حسابی شلوغ بودن/ دست کسی خیلی بند بودن/ پاک گرفتار بودن/ بدوبدو کردن.

  • موضوع: مهلت