زیر و رو کشیدن

  • معنا: زیر و رو کشیدن، خیانت کردن

  • مترادف: خلاف عهد عمل کردن | بدعهدی کردن | و...

  • مثال: همیشه رو بازی کرده‌ام؛ اما امروز فهمیدم این همه مدت برایم زیر و رو کشیده.

  • موضوع: بازی، خیانت و توطئه

خیانت کردن

  • معنا: خیانت کردن

  • مترادف: زیر و رو کشیدن | خلاف عهد عمل کردن | بدعهدی کردن | و...

  • موضوع: خیانت و توطئه

نارو زدن

  • معنا: خیانت کردن

  • مترادف: زیر و رو کشیدن | خلاف عهد عمل کردن | بدعهدی کردن | و...

  • موضوع: خیانت و توطئه