توانمند

 • معنا: ماهر، قوی

 • مترادف: اِندِشه | متبحر | چرب‌دست | خر زور | ورزیده | هیکل | و...

 • موضوع: مهارت و تجربه، توانایی جسمی و روحی

توانا

 • معنا: ماهر، قوی

 • مترادف: اِندِشه | متبحر | چرب‌دست | خر زور | ورزیده | هیکل | و...

 • موضوع: مهارت و تجربه، توانایی جسمی و روحی

قوی

 • معنا: قوی

 • مترادف: خر زور | ورزیده | هیکل | و...

 • موضوع: توانایی جسمی و روحی

رستم دستان

 • معنا: قوی

 • مترادف: خر زور | ورزیده | هیکل | و...

 • مثال: قهرمان شاهنامه - کنایه از کسی که از عهدۀ هرکار سختی برمیاد.

 • موضوع: توانایی جسمی و روحی

قلدر

 • معنا: قوی

 • مترادف: خر زور | ورزیده | هیکل | و...

 • موضوع: توانایی جسمی و روحی

سرپا

 • معنا: قوی

 • مترادف: خر زور | ورزیده | هیکل | و...

 • موضوع: توانایی جسمی و روحی

جوجه

 • معنا: ناتوان، جوجه

 • مترادف: ناتوان | پاره | لندوک | و...

 • موضوع: توانایی جسمی و روحی، نام پرنده

پاره

 • معنا: خسته

 • مترادف: پنچر | بی دل و دماغ | کسل | جوجه | ناتوان | و...

 • موضوع: توانایی جسمی و روحی

جنازه

 • معنا: خسته

 • مترادف: پنچر | بی دل و دماغ | کسل | جوجه | ناتوان | پاره | و...

 • موضوع: توانایی جسمی و روحی

ضعیف

 • معنا: ناتوان

 • مترادف: جوجه | ناتوان | پاره | و...

 • موضوع: توانایی جسمی و روحی

بی‌جون

 • معنا: خسته

 • مترادف: پنچر | بی دل و دماغ | کسل | جوجه | ناتوان | پاره | و...

 • موضوع: توانایی جسمی و روحی

ریغو

 • معنا: ترسو و ترسیده

 • مترادف: زهره ترک | جوجه | ناتوان | پاره | و...

 • موضوع: ترس و شجاعت

تریپِ مرگ

 • معنا: خسته

 • مترادف: پنچر | بی دل و دماغ | کسل | جوجه | ناتوان | پاره | و...

 • موضوع: توانایی جسمی و روحی

وا مانده

 • معنا: جامانده، ناتوان

 • مترادف: جوجه | ناتوان | پاره | و...

 • موضوع: جابه‌جایی، توانایی جسمی و روحی

کسل

 • معنا: خسته

 • مترادف: پنچر | بی دل و دماغ | و...

 • موضوع: توانایی جسمی و روحی

پاره

 • معنا: خسته

 • مترادف: پنچر | بی دل و دماغ | کسل | جوجه | ناتوان | و...

 • موضوع: توانایی جسمی و روحی

جنازه

 • معنا: خسته

 • مترادف: پنچر | بی دل و دماغ | کسل | جوجه | ناتوان | پاره | و...

 • موضوع: توانایی جسمی و روحی

خسته

 • معنا: خسته

 • مترادف: پنچر | بی دل و دماغ | کسل | و...

 • موضوع: توانایی جسمی و روحی

بی‌جون

 • معنا: خسته

 • مترادف: پنچر | بی دل و دماغ | کسل | جوجه | ناتوان | پاره | و...

 • موضوع: توانایی جسمی و روحی

تریپِ مرگ

 • معنا: خسته

 • مترادف: پنچر | بی دل و دماغ | کسل | جوجه | ناتوان | پاره | و...

 • موضوع: توانایی جسمی و روحی

اجیر

 • معنا: پرانرژی

 • مترادف: قبراق | بدون خواب‌آلودگی | و...

 • موضوع: توانایی جسمی و روحی

قبراق

 • معنا: پرانرژی

 • مترادف: اجیر | بدون خواب‌آلودگی | و...

 • موضوع: توانایی جسمی و روحی

آتش پاره

 • معنا: پرانرژی

 • مترادف: اجیر | قبراق | بدون خواب‌آلودگی | و...

 • موضوع: توانایی جسمی و روحی

آباد

 • معنا: پرانرژی

 • مترادف: اجیر | قبراق | بدون خواب‌آلودگی | و...

 • موضوع: توانایی جسمی و روحی

سر حال

 • معنا: پرانرژی

 • مترادف: اجیر | قبراق | بدون خواب‌آلودگی | و...

 • موضوع: توانایی جسمی و روحی

بریدن

 • معنا: ناتوان شدن

 • مترادف: توانایی نداشتن | کم آوردن | و...

 • موضوع: توانایی جسمی و روحی

بی‌حالی

 • معنا: ناتوان شدن

 • مترادف: بریدن | توانایی نداشتن | کم آوردن | و...

 • موضوع: توانایی جسمی و روحی

نا نداشتن

 • معنا: ناتوان شدن

 • مترادف: بریدن | توانایی نداشتن | کم آوردن | و...

 • موضوع: توانایی جسمی و روحی

حال آمدن

 • معنا: انرژی گرفتن

 • مترادف: آب زیر پوست کسی رفتن | سرحال شدن بعد از بیماری و سستی | و...

 • موضوع: توانایی جسمی و روحی

شاداب شدن

 • معنا: انرژی گرفتن

 • مترادف: آب زیر پوست کسی رفتن | سرحال شدن بعد از بیماری و سستی | حال آمدن | و...

 • موضوع: توانایی جسمی و روحی

آتش کسی تیز شدن

 • معنا: انرژی گرفتن

 • مترادف: آب زیر پوست کسی رفتن | سرحال شدن بعد از بیماری و سستی | حال آمدن | و...

 • موضوع: توانایی جسمی و روحی

جون گرفتن

 • معنا: انرژی گرفتن

 • مترادف: آب زیر پوست کسی رفتن | سرحال شدن بعد از بیماری و سستی | حال آمدن | و...

 • موضوع: توانایی جسمی و روحی

انرژی گرفتن

 • معنا: انرژی گرفتن

 • مترادف: آب زیر پوست کسی رفتن | سرحال شدن بعد از بیماری و سستی | حال آمدن | و...

 • موضوع: توانایی جسمی و روحی