آقا

 • معنا: مرد، روحانی، شوهر، پدر

 • مترادف: مرد | روحانی | شوهر | آقابالاسر | آقاجان | پدر | و...

 • موضوع: جنسیت، دین و دعا، خانواده، خانواده

آقا

 • معنا: مرد، روحانی، شوهر، پدر

 • مترادف: مرد | روحانی | شوهر | آقابالاسر | آقاجان | پدر | و...

 • موضوع: جنسیت، دین و دعا، خانواده، خانواده

آقابالاسر

 • معنا: صاحب‌منصب، شوهر

 • مترادف: آدم‌حسابی | صاحب‌منصب | آقا | شوهر | و...

 • موضوع: نفوذ و منصب، خانواده

با اتیکت

 • معنا: باادب، بااصالت

 • مترادف: بچه‌مثبت | بچه پاستوریزه | و...

 • موضوع: ادب و شخصیت، خانواده