خواهر

برای این تعبیر، 2 کاربرد ثبت شده. در ادامه می‌توانید جزئیات این کاربردها را ببینید.

کاربرد 1

 • معنا:

  آبجی


 • موضوع:

 • مترادف:

 • توضیح:

  در خطاب به هر زن جوان غریبه گفته می‌شود

 • مثال:

کاربرد 2

 • معنا:

  خواهر


 • موضوع:

 • مترادف:

 • توضیح:

  نسبت خانوادگی

 • مثال:

مشارکت‌کنندگان

تعبیرهای مرتبط

جدیدترین تعبیرها