آب پاکی را روی دست کسی ریختن

برای این تعبیر، 1 کاربرد ثبت شده. در ادامه می‌توانید جزئیات این کاربرد را ببینید.

کاربرد 1

  • معنا:

    ناامید کردن


  • موضوع:

  • مترادف:

  • توضیح:

    کنایه از سخن ناگوار و غیر منتظری را به صراحت به کسی گفتن، حرف آخر را به کسی زدن. امید کسی را به یأس مبدل کردن.

  • مثال:

مشارکت‌کنندگان

تعبیرهای مرتبط

جدیدترین تعبیرها