هالو

 • معنا: خوش‌خیال

 • مترادف: خوش‌باور | گلابی | خل و چل | اوشکول | آی‌کییو | و...

 • موضوع: خوش‌خیالی و امیدواری

گلابی

 • معنا: خوش‌خیال

 • مترادف: هالو | خوش‌باور | خل و چل | اوشکول | آی‌کییو | و...

 • مثال: بابا یارو گلابیه.

 • موضوع: خوش‌خیالی و امیدواری

خجسته

 • معنا: خوش‌خیال

 • مترادف: هالو | خوش‌باور | گلابی | خل و چل | اوشکول | آی‌کییو | و...

 • موضوع: خوش‌خیالی و امیدواری

اوشکول

 • معنا: احمق و نادان

 • مترادف: خل و چل | آی‌کییو | هالو | خوش‌باور | گلابی | و...

 • موضوع: دشنام