عصاقورت‌داده

برای این تعبیر، 1 کاربرد ثبت شده. در ادامه می‌توانید جزئیات این کاربرد را ببینید.

کاربرد 1

  • معنا:

    جدی


  • موضوع:

  • مترادف:

  • توضیح:

    آدم اخمو و منظم با رفتار رسمی و ایستادن خیلی صاف

  • مثال:

موضوع‌ها

مشارکت‌کنندگان

تعبیرهای مرتبط

جدیدترین تعبیرها