مزۀ دهان کسی را فهمیدن

برای این تعبیر، 1 کاربرد ثبت شده. در ادامه می‌توانید جزئیات این کاربرد را ببینید.

کاربرد 1

  • معنا:

    نظرخواهی کردن


  • موضوع:

  • مترادف:

  • توضیح:

    پی بردن به نظر کسی دربارۀ چیزی یا کاری که مربوط به خودش است.

  • مثال:

موضوع‌ها

مشارکت‌کنندگان

تعبیرهای مرتبط

جدیدترین تعبیرها