استمزاج

  • معنا: نظرخواهی کردن

  • مترادف: نظرخواهی | مزۀ دهان کسی را فهمیدن | و...

  • موضوع: نظرخواهی