به امان خدا رها کردن

برای این تعبیر، 1 کاربرد ثبت شده. در ادامه می‌توانید جزئیات این کاربرد را ببینید.

کاربرد 1

  • معنا:

    رها کردن


  • موضوع:

  • مترادف:

  • توضیح:

    کسی یا چیزی را در جایی دور یا ناآشنا بدون امکانات تنها گذاشتن و رفتن.

  • مثال:

موضوع‌ها

مشارکت‌کنندگان

تعبیرهای مرتبط

جدیدترین تعبیرها