روی کسی را زمین ننداختن

برای این تعبیر، 1 کاربرد ثبت شده. در ادامه می‌توانید جزئیات این کاربرد را ببینید.

کاربرد 1

  • معنا:

    پذیرفتن درخواست


  • موضوع:

  • مترادف:

  • توضیح:

    خودداری از رد کردن درخواست کسی به‌خاطر حفظ حرمت

  • مثال:

موضوع‌ها

مشارکت‌کنندگان

تعبیرهای مرتبط

جدیدترین تعبیرها