درخواست محترمانه

  • معنا: درخواست کردن

  • مترادف: تقاضا کردن فرودست از فرادست | درخواست کردن فرودست از فرادست | خواهش و تمنا کردن | و...

  • موضوع: درخواست

خواهش کردن

  • معنا: درخواست کردن

  • مترادف: تقاضا کردن فرودست از فرادست | درخواست کردن فرودست از فرادست | خواهش و تمنا کردن | و...

  • موضوع: درخواست

یا حسین

  • معنا: عبارت تعجب

  • مترادف: چه اتفاقی افتاده است؟ | آفتاب از کدام طرف درآمده است | و...

  • موضوع: تعجب