شکار بودن

 • معنا: ناراحت بودن، عصبانی بودن

 • مترادف: دل کسی از دست کسی خون بودن | دلخور و ناراحت بودن از کسی | عصبانی بودن از کسی | خون خونش رو می‌خورد | و...

 • موضوع: غم و ناراحتی، خشم و حرص

دمغ بودن

 • معنا: ناراحت بودن

 • مترادف: شکار بودن | دل کسی از دست کسی خون بودن | دلخور و ناراحت بودن از کسی | و...

 • موضوع: غم و ناراحتی

بی‌حال بودن

 • معنا: ناراحت بودن

 • مترادف: شکار بودن | دل کسی از دست کسی خون بودن | دلخور و ناراحت بودن از کسی | و...

 • موضوع: غم و ناراحتی

غمگین بودن

 • معنا: ناراحت بودن

 • مترادف: شکار بودن | دل کسی از دست کسی خون بودن | دلخور و ناراحت بودن از کسی | و...

 • موضوع: غم و ناراحتی

تو لک بودن

 • معنا: ناراحت بودن

 • مترادف: شکار بودن | دل کسی از دست کسی خون بودن | دلخور و ناراحت بودن از کسی | و...

 • موضوع: غم و ناراحتی

دلخور بودن

 • معنا: ناراحت بودن

 • مترادف: شکار بودن | دل کسی از دست کسی خون بودن | دلخور و ناراحت بودن از کسی | و...

 • موضوع: غم و ناراحتی

دق کردن

 • معنا: حرص خوردن

 • مترادف: جوش زدن | حرص خوردن | شکار بودن | دل کسی از دست کسی خون بودن | دلخور و ناراحت بودن از کسی | و...

 • مثال: پدرشون سالم بود، از بی‌وفایی بچه‌هاش دق کرد و مرد.

 • موضوع: خشم و حرص

اندل کردن

 • معنا: ناراحت شدن

 • مترادف: به ستوه آمدن از کسی | دلخور شدن | ناراحت شدن | و...

 • مثال: یه شوخی باهات کردیم، اندل نکن دیگه.

 • موضوع: غم و ناراحتی

خلق کسی را تنگ کردن

 • معنا: ناراحت کردن، آزار دادن

 • مترادف: اوقات کسی را تلخ کردن | کسی را ناراحت کردن. | کخ ریختن | آزار و اذیت رساندن به دیگران | و...

 • موضوع: غم و ناراحتی، مزاحمت و اذیت و گرفتاری

ناراحت کردن

 • معنا: ناراحت کردن

 • مترادف: اوقات کسی را تلخ کردن | کسی را ناراحت کردن. | خلق کسی را تنگ کردن | و...

 • موضوع: غم و ناراحتی