آب خوردن

  • معنا: هزینه داشتن، شروع شدن

  • مترادف: مستلزم صرف هزینه بودن | سرچشمه گرفتن | ناشی شدن | شروع شدن | و...

  • مثال: تعمیر موتور ماشین چقدر آب می‌خوره؟

  • موضوع: حقوق و هزینه، آماده و شروع کردن