بی‌مزد

 • معنا: بدون دستمزد

 • مترادف: بدون پاداش | بی جیره و مواجب | بی اجر و مزد | و...

 • موضوع: حقوق و هزینه

تیغ زدن

 • معنا: دستمزد زیاد گرفتن

 • مترادف: تیغیدن | پول زیاد از کسی گرفتن بابت چیزی | و...

 • موضوع: حقوق و هزینه

تیغیدن

 • معنا: دستمزد زیاد گرفتن

 • مترادف: تیغ زدن | پول زیاد از کسی گرفتن بابت چیزی | و...

 • موضوع: حقوق و هزینه

آب خوردن

 • معنا: هزینه داشتن، شروع شدن

 • مترادف: مستلزم صرف هزینه بودن | سرچشمه گرفتن | ناشی شدن | شروع شدن | و...

 • مثال: تعمیر موتور ماشین چقدر آب می‌خوره؟

 • موضوع: حقوق و هزینه، آماده و شروع کردن

پیل

 • معنا: پول

 • مترادف: چرک کف دست | پول | و...

 • مثال: چقدر پیل داری؟

 • موضوع: حقوق و هزینه

اسکِن

 • معنا: پول

 • مترادف: چرک کف دست | پول | پیل | و...

 • مثال: اسکنو رد کن بیاد

 • موضوع: حقوق و هزینه

چپ

 • معنا: پول

 • مترادف: چرک کف دست | پول | پیل | و...

 • مثال: چپتو رد کن بیاد

 • موضوع: حقوق و هزینه

چنج

 • معنا: پول

 • مترادف: چرک کف دست | پول | پیل | و...

 • مثال: این روزا بی‌چنج بی‌چنجم

 • موضوع: حقوق و هزینه

چوخ

 • معنا: پول

 • مترادف: چرک کف دست | پول | پیل | و...

 • مثال: اگه چوخ داری یک بده به دوستت. لباستو چند چوخ خریدی؟

 • موضوع: حقوق و هزینه

چوخ ‌پول

 • معنا: پول

 • مترادف: چرک کف دست | پول | پیل | و...

 • مثال: چوخ پولام ته کشیده.

 • موضوع: حقوق و هزینه

مانی

 • معنا: پول

 • مترادف: چرک کف دست | پول | پیل | و...

 • مثال: اگه مانی داری بریم یه شامی بزنیم.

 • موضوع: حقوق و هزینه

مایه

 • معنا: پول

 • مترادف: چرک کف دست | پول | پیل | و...

 • مثال: مایه حسابی ته کشیده.

 • موضوع: حقوق و هزینه

شرخری

 • معنا: تسویه کردن

 • مترادف: نقد کردن بدهی با توسل به زور و دعوا | و...

 • موضوع: حقوق و هزینه