موضوع: «ترحم»

طفلکی

  • معنا: ترحم‌انگیز

  • مترادف: حیوونکی | و...

  • مثال: این طفلکی رو چرا اذیت می‌کنی؟!

  • موضوع: ترحم