پا بیخ گلو گذاشتن

 • معنا: مجبور کردن

 • مترادف: چیزی را توی پاچۀ کسی کردن | چیزی را به کسی تحمیل کردن | چیزی را توی کون کسی کردن | و...

 • مثال: پا بیخ گلویم گذاشته بود که پولش را پس بدهم.

 • موضوع: اجازه، جبر و اختیار

تحت فشار قرار دادن

 • معنا: مجبور کردن

 • مترادف: چیزی را توی پاچۀ کسی کردن | چیزی را به کسی تحمیل کردن | چیزی را توی کون کسی کردن | و...

 • موضوع: اجازه، جبر و اختیار

هل دادن

 • معنا: مجبور کردن

 • مترادف: چیزی را توی پاچۀ کسی کردن | چیزی را به کسی تحمیل کردن | چیزی را توی کون کسی کردن | و...

 • موضوع: اجازه، جبر و اختیار

آب نخوردن

 • معنا: اجازه و اختیار نداشتن

 • مترادف: اختیار نداشتن | اجازه نداشتن مطلق | و...

 • موضوع: اجازه، جبر و اختیار

سیکیم خیاری

رکیک
 • معنا: عبارت اختیار

 • مترادف: اگر به خودم بود | کسی را به مرگ گرفتن که به تب راضی شود | و...

 • موضوع: اجازه، جبر و اختیار