آقایی کردن

برای این تعبیر، 1 کاربرد ثبت شده. در ادامه می‌توانید جزئیات این کاربرد را ببینید.

کاربرد 1

  • معنا:

    بزرگی کردن


  • موضوع:

  • مترادف:

  • توضیح:

    نجفی: بزرگواری کردن، بنده نوازی کردن، تفقد

  • مثال:

موضوع‌ها

مشارکت‌کنندگان

تعبیرهای مرتبط

جدیدترین تعبیرها