اُپدیس‌بازی کردن

برای این تعبیر، 1 کاربرد ثبت شده. در ادامه می‌توانید جزئیات این کاربرد را ببینید.

کاربرد 1

  • معنا:

    زیاد کردن صدا


  • موضوع:

  • مترادف:

  • توضیح:

    صدای ضبط‌صوت را تا آخر زیاد کردن موسیقی تند تکنو در ماشین گذاشتن گشتن در خیابان‌ها با ماشین و صدای بلند موسیقی تند

  • مثال:

مشارکت‌کنندگان

تعبیرهای مرتبط

جدیدترین تعبیرها