آبش نبود، نانش نبود، .....اش چه بود؟ (نجفی)

برای این تعبیر، 1 کاربرد ثبت شده. در ادامه می‌توانید جزئیات این کاربرد را ببینید.

کاربرد 1

  • معنا:

    عبارت تصمیم نادرست


  • موضوع:

  • مترادف:

  • توضیح:

    نجفی: همه وسایل آسایش برای او فراهم بود پس چرا دست به کاری زد که باعث خسران و پشیمانی شود؟ فردی که با آرزوهای واهی موقعیت خوب و مناسب اولیه را خراب و خود را به دردسر بیندازد.

  • مثال:

موضوع‌ها

مشارکت‌کنندگان

تعبیرهای مرتبط

جدیدترین تعبیرها