قیافه گرفتن

 • معنا: مغرور بودن

 • مترادف: از کون فیل افتادن | از دماغ فیل افتادن | خود را گرفتن | و...

 • موضوع: غرور و ادعا

غرور داشتن

 • معنا: مغرور بودن

 • مترادف: از کون فیل افتادن | از دماغ فیل افتادن | خود را گرفتن | و...

 • موضوع: غرور و ادعا

مغرور بودن

 • معنا: مغرور بودن

 • مترادف: از کون فیل افتادن | از دماغ فیل افتادن | خود را گرفتن | و...

 • موضوع: غرور و ادعا

قمپز درکردن

 • معنا: پرمدعا بودن

 • مترادف: چس‌کلاس گذاشتن | ادعای کسی کون خر را پاره کردن | پرمدعا بودن | و...

 • موضوع: غرور و ادعا