کامل

 • معنا: کامل

 • مترادف: پُرپیمون | با ظرفیتِ تکمیل | و...

 • موضوع: مقدار، تعداد و اندازه

شش دانگ

 • معنا: کامل

 • مترادف: پُرپیمون | با ظرفیتِ تکمیل | کامل | و...

 • مثال: شش دانگ سند خانه را به نامم زد. صدای شش‌دانگی دارد. شش‌ دانگ حواسش به درس بود.

 • موضوع: مقدار، تعداد و اندازه

دربست

 • معنا: کامل

 • مترادف: پُرپیمون | با ظرفیتِ تکمیل | کامل | و...

 • موضوع: مقدار، تعداد و اندازه

صفر تا صد

 • معنا: کامل

 • مترادف: پُرپیمون | با ظرفیتِ تکمیل | کامل | و...

 • مثال: صفر تا صد این کار با من.

 • موضوع: مقدار، تعداد و اندازه

ناقص

 • معنا: نصفه

 • مترادف: نصفه نیمه | ناتمام | و...

 • موضوع: مقدار، تعداد و اندازه

اندک

 • معنا: کم

 • مترادف: چس‌برف | چس‌مثقال | و...

 • موضوع: مقدار، تعداد و اندازه

کم

 • معنا: کم

 • مترادف: چس‌برف | چس‌مثقال | اندک | و...

 • موضوع: مقدار، تعداد و اندازه

کمی

 • معنا: کم

 • مترادف: چس‌برف | چس‌مثقال | اندک | و...

 • موضوع: مقدار، تعداد و اندازه

جاسوئیچی

 • معنا: مزاحم، کوچک

 • مترادف: پارازیت | مزاحم | آویزان | فنچ | کوچک | و...

 • مثال: طرف جاسوئیچی است: اخطاری است که مواظب باشند او را به جایی دعوت نکنند.

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری، مقدار، تعداد و اندازه

فنچ

 • معنا: کوچک

 • مترادف: جاسوئیچی | کوچک | و...

 • موضوع: مقدار، تعداد و اندازه

کوچک

 • معنا: کوچک، تحقیرشده

 • مترادف: جاسوئیچی | فنچ | توسری‌خور | خوار و ذلیل | حقیر | و...

 • موضوع: مقدار، تعداد و اندازه، تحقیر

گوشت‌کوب

 • معنا: بزرگ، احمق و نادان

 • مترادف: وسایل بی‌کاربرد و خرده‌ریزه | زلم‌زیمبو | بی‌فایده | خل و چل | اوشکول | آی‌کییو | و...

 • مثال: گوشت‌کوبت رو بده: تلفن همراهت رو بده

 • موضوع: مقدار، تعداد و اندازه، دشنام

آب رفتن

 • معنا: کوچک شدن، لاغر شدن

 • مترادف: کوتاه شدن پارچه پس از شست‌وشو | لاغر شدن | و...

 • موضوع: مقدار، تعداد و اندازه، چاقی و لاغری

قشون

 • معنا: گروه

 • مترادف: دسته دسته | دار و دسته | و...

 • موضوع: مقدار، تعداد و اندازه