اطلاعاتی

 • معنا: مأمور اطلاعات

 • مترادف: سربازان گمنام امام زمان | مأموران سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی | و...

 • موضوع: امنیت و اطلاعات

اِطّل

 • معنا: مأمور اطلاعات

 • مترادف: سربازان گمنام امام زمان | مأموران سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی | اطلاعاتی | و...

 • موضوع: امنیت و اطلاعات

تی‌تی

 • معنا: مأمور اطلاعات

 • مترادف: سربازان گمنام امام زمان | مأموران سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی | اطلاعاتی | و...

 • موضوع: امنیت و اطلاعات

آنتن

 • معنا: خبرچین

 • مترادف: خبرگزاری | بی‌بی‌سی | و...

 • موضوع: امنیت و اطلاعات

سات لایت

 • معنا: خبرچین

 • مترادف: خبرگزاری | بی‌بی‌سی | آنتن | و...

 • مثال: دوتا سات‌لایت رفتن دفتر مدیر

 • موضوع: امنیت و اطلاعات

ریسیور

 • معنا: خبرچین

 • مترادف: خبرگزاری | بی‌بی‌سی | آنتن | و...

 • مثال: این یارو ریسیوره حواست جمع باشه جلوش حرفی نزنی

 • موضوع: امنیت و اطلاعات

چای شیرین

 • معنا: خبرچین، چاپلوس

 • مترادف: خبرگزاری | بی‌بی‌سی | آنتن | پاچه‌خوار | شیرین عسل | متملق | و...

 • مثال: دوباره چای‌شیرین شدی رفتی پیش معاون؟!

 • موضوع: امنیت و اطلاعات، گفتار

شکلات

 • معنا: خبرچین

 • مترادف: خبرگزاری | بی‌بی‌سی | آنتن | پاچه‌خوار | شیرین عسل | متملق | و...

 • مثال: این دختره شکلاته باهاش حرف نزنین.

 • موضوع: امنیت و اطلاعات

کفتر

 • معنا: خبرچین

 • مترادف: خبرگزاری | بی‌بی‌سی | آنتن | و...

 • موضوع: امنیت و اطلاعات

شیبابا

 • معنا: چاپلوس، خبرچین

 • مترادف: پاچه‌خوار | شیرین عسل | متملق | خبرگزاری | بی‌بی‌سی | آنتن | و...

 • موضوع: گفتار، امنیت و اطلاعات

خط دادن

 • معنا: جلب توجه کردن، اطلاعات دادن

 • مترادف: قرطاس‌بازی | نخ دادن | گِرا دادن | آمار دادن | کیودادن | و...

 • موضوع: توجه و اهمیت، امنیت و اطلاعات

توی باغ نبودن

 • معنا: مطلع نبودن

 • مترادف: بی‌خبر بودن | اظهار بی‌اطلاعی کردن | و...

 • مثال: هر چه توضیح می‌دهم، انگار نه انگار. تو باغ نیست.

 • موضوع: امنیت و اطلاعات

وارسی کردن

 • معنا: اطلاعات گرفتن

 • مترادف: ردگیری کردن | آمار گرفتن | کاریکوت گرفتن | و...

 • موضوع: امنیت و اطلاعات

زیدی

 • معنا: مأمور امنیت

 • مترادف: آجان | کاکتوس | کلان | و...

 • موضوع: امنیت و اطلاعات

مأخذ

 • معنا: مأمور امنیت

 • مترادف: آجان | کاکتوس | کلان | و...

 • موضوع: امنیت و اطلاعات

نیرو

 • معنا: مأمور امنیت

 • مترادف: آجان | کاکتوس | کلان | و...

 • موضوع: امنیت و اطلاعات