موضوع: «مرگ»

شهید شدن

  • معنا: مردن، خراب شدن

  • مترادف: از بین رفتن | افقی‌شدن | از بین رفتن | پکیدن | و...

  • موضوع: مرگ، خرابی

آب کش کردن

  • معنا: کشتن

  • مترادف: کسی را سر به نیست کردن | سر کسی را زیر آب کردن | سر به نیست کردن | و...

  • موضوع: مرگ

خون ریختن

  • معنا: قربانی کردن، کشتن

  • مترادف: کسی را سر به نیست کردن | سر کسی را زیر آب کردن | سر به نیست کردن | و...

  • موضوع: دین و دعا، مرگ