دیلاق

 • معنا: قدبلند

 • مترادف: دراز | شقّ و رق | قدکشیده | نی قلیون | استخونی | و...

 • موضوع: ویژگی ظاهری

لاغر-مردنی

 • معنا: لاغر، لاغر

 • مترادف: نی قلیون | دیلاق | استخونی | نی قلیون | دیلاق | استخونی | و...

 • موضوع: چاقی و لاغری، چاقی و لاغری

لاغر-مردنی

 • معنا: لاغر، لاغر

 • مترادف: نی قلیون | دیلاق | استخونی | نی قلیون | دیلاق | استخونی | و...

 • موضوع: چاقی و لاغری، چاقی و لاغری

خر

 • معنا: درشت‌هیکل، مواد مخدر

 • مترادف: درشت‌هیکل | کسی که بدن بزرگ قوی دارد | مواد | پنیر | اِسپید | و...

 • موضوع: چاقی و لاغری، اعتیاد

خرس گنده

 • معنا: درشت‌هیکل

 • مترادف: خر | درشت‌هیکل | کسی که بدن بزرگ قوی دارد | و...

 • موضوع: چاقی و لاغری

آب رفتن

 • معنا: کوچک شدن، لاغر شدن

 • مترادف: کوتاه شدن پارچه پس از شست‌وشو | لاغر شدن | و...

 • موضوع: مقدار، تعداد و اندازه، چاقی و لاغری