موضوع: «فیلم»

فیلم سوپر

 • معنا: فیلم غیراخلاقی

 • مترادف: کارتون | آموزشی | و...

 • مثال: دیگه الان فیلم سوپر گیر نمیاد.

 • موضوع: فیلم

کارتون

 • معنا: فیلم غیراخلاقی

 • مترادف: فیلم سوپر | آموزشی | و...

 • مثال: خرید و فروش کارتون جرمه.

 • موضوع: فیلم

آموزشی

 • معنا: فیلم غیراخلاقی

 • مترادف: فیلم سوپر | کارتون | و...

 • مثال: تو بازار آموزشی گیر نمیاد.

 • موضوع: فیلم

نوار مجردی

 • معنا: فیلم غیراخلاقی

 • مترادف: فیلم سوپر | کارتون | آموزشی | و...

 • مثال: خرید و فروش این نوار مجردیا آخر کار دستت میده

 • موضوع: فیلم