موضوع: «دقت»

میخ‌شدن

  • معنا: اهمیت دادن

  • مترادف: از چیزی چشم برنداشتن | میخ چیزی شدن | آب دست کسی بودن زمین گذاشتن | مته به خشخاش گذاشتن | و...

  • موضوع: توجه و اهمیت