طماع

  • معنا: خسیس

  • مترادف: چس‌خور | خسیس | دندان‌گرد | و...

  • موضوع: بخشش و خساست

گدا

  • معنا: خسیس

  • مترادف: چس‌خور | خسیس | دندان‌گرد | و...

  • موضوع: بخشش و خساست