فضول

 • معنا: فضول

 • مترادف: خاک‌انداز | فضول و سخن‌چین | و...

 • موضوع: دخالت و فضولی

سرک کشیدن

 • معنا: فضولی کردن

 • مترادف: مراقب بودن و فضولی کردن | زاغ‌سیاه کسی را چوب زدن | و...

 • موضوع: دخالت و فضولی

پاییدن

 • معنا: فضولی کردن

 • مترادف: مراقب بودن و فضولی کردن | زاغ‌سیاه کسی را چوب زدن | سرک کشیدن | و...

 • موضوع: دخالت و فضولی

تحت نظر گرفتن

 • معنا: فضولی کردن

 • مترادف: مراقب بودن و فضولی کردن | زاغ‌سیاه کسی را چوب زدن | سرک کشیدن | و...

 • موضوع: دخالت و فضولی

فضولی کردن

 • معنا: فضولی کردن

 • مترادف: مراقب بودن و فضولی کردن | زاغ‌سیاه کسی را چوب زدن | سرک کشیدن | و...

 • موضوع: دخالت و فضولی