دخیل کسی شدن

  • معنا: کمک خواستن

  • مترادف: دخیلتم | و...

  • مثال: چاره‌ای نداشتم جز این‌که دخیلِ پدرزنم شوم.

  • موضوع: حمایت و کمک

دخیلتم

  • معنا: کمک خواستن

  • مترادف: دخیل کسی شدن | و...

  • مثال: دخیلتم، یه کمکی بکن، گرفتارم!

  • موضوع: حمایت و کمک