گوشۀ چیزی باز بودن

 • معنا: مؤدبانه نبودن

 • مترادف: نادرست بودن | نادرست بودن | و...

 • مثال: اذیت کردن فلانی رو ادامه نده دیگه. گوشه‌ش بازه.

 • موضوع: ادب و شخصیت

با اتیکت

 • معنا: باادب، بااصالت

 • مترادف: بچه‌مثبت | بچه پاستوریزه | و...

 • موضوع: ادب و شخصیت، خانواده

ابوالحسن

 • معنا: متحجر

 • مترادف: اقدس | ام‌الجواد | خل و چل | اوشکول | آی‌کییو | و...

 • موضوع: ادب و شخصیت

علی‌شاه

 • معنا: متحجر

 • مترادف: ابوالحسن | اقدس | ام‌الجواد | خل و چل | اوشکول | آی‌کییو | و...

 • موضوع: ادب و شخصیت

بهادر

 • معنا: متحجر

 • مترادف: ابوالحسن | اقدس | ام‌الجواد | خل و چل | اوشکول | آی‌کییو | و...

 • موضوع: ادب و شخصیت

غضنفر

 • معنا: متحجر

 • مترادف: ابوالحسن | اقدس | ام‌الجواد | خل و چل | اوشکول | آی‌کییو | و...

 • موضوع: ادب و شخصیت

بتول

 • معنا: متحجر

 • مترادف: ابوالحسن | اقدس | ام‌الجواد | و...

 • موضوع: ادب و شخصیت

عباس

 • معنا: متحجر

 • مترادف: ابوالحسن | اقدس | ام‌الجواد | خل و چل | اوشکول | آی‌کییو | و...

 • موضوع: ادب و شخصیت

عبدالله

 • معنا: متحجر

 • مترادف: ابوالحسن | اقدس | ام‌الجواد | خل و چل | اوشکول | آی‌کییو | و...

 • موضوع: ادب و شخصیت

زرت

 • معنا: ناگهان، متحجر

 • مترادف: یک‌هو | بلافاصله | در چشم بر هم زدنی | ابوالحسن | اقدس | ام‌الجواد | و...

 • موضوع: عجله و تأخیر، ادب و شخصیت

شهلا

 • معنا: متحجر

 • مترادف: ابوالحسن | اقدس | ام‌الجواد | و...

 • موضوع: ادب و شخصیت

جمشید

 • معنا: متحجر

 • مترادف: ابوالحسن | اقدس | ام‌الجواد | خل و چل | اوشکول | آی‌کییو | و...

 • موضوع: ادب و شخصیت

منیر

 • معنا: متحجر

 • مترادف: ابوالحسن | اقدس | ام‌الجواد | و...

 • موضوع: ادب و شخصیت

حسن

 • معنا: متحجر

 • مترادف: ابوالحسن | اقدس | ام‌الجواد | خل و چل | اوشکول | آی‌کییو | و...

 • موضوع: ادب و شخصیت

کلنگ

 • معنا: بی‌عرضه، متحجر

 • مترادف: دست‌وپاچلفتی | بی‌عُرضه | نالایق | ابوالحسن | اقدس | ام‌الجواد | خل و چل | اوشکول | آی‌کییو | و...

 • موضوع: لیاقت و عرضه، ادب و شخصیت

جواد مخفی

 • معنا: متحجر، خودرو

 • مترادف: ابوالحسن | اقدس | ام‌الجواد | ماتیز | اُپِل عقب افتاده | رنو تحصیل کرده | و...

 • موضوع: ادب و شخصیت، حمل و نقل

خز

 • معنا: تکراری، متحجر

 • مترادف: تکراری | روز از نو روزی از نو | ابوالحسن | اقدس | ام‌الجواد | و...

 • موضوع: شباهت و تنوع، ادب و شخصیت