گوش نکردن

  • معنا: نصیحت‌پذیر نبودن

  • مترادف: گوش کسی به حرفی بدهکار بودن | به توصیۀ دیگران گوش ندادن | و...

  • موضوع: نصیحت و اطاعت

فرمان‌بر

  • معنا: خدمتکار، مطیع

  • مترادف: گوش‌به‌فرمان | آدم | خدمتکار | زن ذلیل | زی ذی | گوش‌به‌فرمان | و...

  • موضوع: استخدام و شغل، نصیحت و اطاعت