آی‌کییو

  • معنا: احمق و نادان، باهوش

  • مترادف: خل و چل | اوشکول | باهوش | زبر و زرنگ | و...

  • موضوع: دشنام، عقل و هوش

گرفتن

  • معنا: آزار دادن، فهمیدن

  • مترادف: خلق کسی را تنگ کردن | کخ ریختن | آزار و اذیت رساندن به دیگران | شوخی کردن | اسکل‌کردن | سر به سر کسی گذاشتن | هضم کردن | فهمیدن | درک کردن | و...

  • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری، عقل و هوش