جوجه

  • معنا: ناتوان، جوجه

  • مترادف: ناتوان | پاره | لندوک | و...

  • موضوع: توانایی جسمی و روحی، نام پرنده