مارمولک

 • معنا: فریبکار، مارمولک

 • مترادف: زغال‌فروش | دودره | آب زیر کاه | و...

 • موضوع: دروغ، فریب و حیله، نام حیوان

وزغ

 • معنا: وزغ، زشت

 • مترادف: اکبیری | ضایع | و...

 • موضوع: نام حیوان، ویژگی ظاهری

خرس

 • معنا: تنبل، خرس

 • مترادف: تنِ لَش | گشاد | و...

 • موضوع: تلاش و تنبلی، نام حیوان

گاو

 • معنا: گاو، پُرخور

 • مترادف: علی‌زنده‌خور | پراشتها و همه‌چیزخوار | و...

 • موضوع: نام حیوان، خوردن و آشامیدن

کنه

 • معنا: مزاحم، کنه

 • مترادف: پارازیت | مزاحم | آویزان | و...

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری، نام حیوان