غرزدن

  • معنا: بهانه گرفتن

  • مترادف: همیشه از چیزی شاکی بودن | نق‌ونوق کردن | و...

  • موضوع: بهانه و شکایت

لُنده دادن

  • معنا: بهانه گرفتن

  • مترادف: غرزدن | همیشه از چیزی شاکی بودن | نق‌ونوق کردن | و...

  • موضوع: بهانه و شکایت

چس‌ناله

  • معنا: بهانه گرفتن

  • مترادف: غرزدن | همیشه از چیزی شاکی بودن | نق‌ونوق کردن | و...

  • موضوع: بهانه و شکایت