موضوع: «تحسین»

معرکه

  • معنا: جنجال، تحسین‌شده

  • مترادف: سر و صدای ناشی از بازی یا دعوا | جیغ و داد | صدای ناشی از دعوا یا اعتراض | پدیده | خفن | و...

  • موضوع: جنجال و دعوا، تحسین

ایول

  • معنا: عبارت تحسین

  • مترادف: ای ولله | عالی | و...

  • مثال: ایول بهت که آوردی‌ش.

  • موضوع: تحسین