آتش سوزاندن

 • معنا: جنجال کردن

 • مترادف: سر و صدا راه انداختن | کولی‌بازی درآوردن | داد و قال کردن | و...

 • موضوع: جنجال و دعوا

قیامت کردن

 • معنا: جنجال کردن

 • مترادف: سر و صدا راه انداختن | کولی‌بازی درآوردن | داد و قال کردن | و...

 • موضوع: جنجال و دعوا

شری کردن

 • معنا: جنجال کردن

 • مترادف: سر و صدا راه انداختن | کولی‌بازی درآوردن | داد و قال کردن | و...

 • موضوع: جنجال و دعوا

معرکه گرفتن

 • معنا: جنجال کردن

 • مترادف: سر و صدا راه انداختن | کولی‌بازی درآوردن | داد و قال کردن | و...

 • موضوع: جنجال و دعوا

باعث آشوب شدن

 • معنا: جنجال کردن

 • مترادف: سر و صدا راه انداختن | کولی‌بازی درآوردن | داد و قال کردن | و...

 • موضوع: جنجال و دعوا

شر به پا کردن

 • معنا: جنجال کردن

 • مترادف: سر و صدا راه انداختن | کولی‌بازی درآوردن | داد و قال کردن | و...

 • موضوع: جنجال و دعوا

پرخاش کردن

 • معنا: جنجال کردن

 • مترادف: سر و صدا راه انداختن | کولی‌بازی درآوردن | داد و قال کردن | و...

 • موضوع: جنجال و دعوا

شلوغ کردن

 • معنا: جنجال کردن

 • مترادف: سر و صدا راه انداختن | کولی‌بازی درآوردن | داد و قال کردن | و...

 • موضوع: جنجال و دعوا

کون کسی خاریدن

رکیک
 • معنا: دنبال دعوا بودن

 • مترادف: مشتاق بودن برای دعوا و درگیری | سر کسی برای چیزی درد کردن | و...

 • موضوع: جنجال و دعوا

دنبال شر گشتن

 • معنا: دنبال دعوا بودن

 • مترادف: کون کسی خاریدن | مشتاق بودن برای دعوا و درگیری | سر کسی برای چیزی درد کردن | و...

 • موضوع: جنجال و دعوا

دعوا درست کردن

 • معنا: دنبال دعوا بودن

 • مترادف: کون کسی خاریدن | مشتاق بودن برای دعوا و درگیری | سر کسی برای چیزی درد کردن | و...

 • موضوع: جنجال و دعوا

دنبال دعوا گشتن

 • معنا: دنبال دعوا بودن

 • مترادف: کون کسی خاریدن | مشتاق بودن برای دعوا و درگیری | سر کسی برای چیزی درد کردن | و...

 • موضوع: جنجال و دعوا

دعوا راه انداختن

 • معنا: دنبال دعوا بودن

 • مترادف: کون کسی خاریدن | مشتاق بودن برای دعوا و درگیری | سر کسی برای چیزی درد کردن | و...

 • موضوع: جنجال و دعوا

دنبال دردسر گشتن

 • معنا: دنبال دعوا بودن

 • مترادف: کون کسی خاریدن | مشتاق بودن برای دعوا و درگیری | سر کسی برای چیزی درد کردن | و...

 • موضوع: جنجال و دعوا

مد مد کردن

رکیک
 • معنا: دنبال دعوا بودن

 • مترادف: کون کسی خاریدن | مشتاق بودن برای دعوا و درگیری | سر کسی برای چیزی درد کردن | و...

 • موضوع: جنجال و دعوا

خاریدن

رکیک
 • معنا: دنبال دعوا بودن

 • مترادف: کون کسی خاریدن | مشتاق بودن برای دعوا و درگیری | سر کسی برای چیزی درد کردن | و...

 • موضوع: جنجال و دعوا

خارش داشتن

رکیک
 • معنا: دنبال دعوا بودن

 • مترادف: کون کسی خاریدن | مشتاق بودن برای دعوا و درگیری | سر کسی برای چیزی درد کردن | و...

 • موضوع: جنجال و دعوا

تن کسی کتک خواستن

 • معنا: دنبال دعوا بودن

 • مترادف: کون کسی خاریدن | مشتاق بودن برای دعوا و درگیری | سر کسی برای چیزی درد کردن | و...

 • موضوع: جنجال و دعوا

هوس کتک کردن

 • معنا: دنبال دعوا بودن

 • مترادف: کون کسی خاریدن | مشتاق بودن برای دعوا و درگیری | سر کسی برای چیزی درد کردن | و...

 • موضوع: جنجال و دعوا

جون کسی خاریدن

 • معنا: دنبال دعوا بودن

 • مترادف: کون کسی خاریدن | مشتاق بودن برای دعوا و درگیری | سر کسی برای چیزی درد کردن | و...

 • موضوع: جنجال و دعوا

تن کسی خاریدن

 • معنا: دنبال دعوا بودن

 • مترادف: کون کسی خاریدن | مشتاق بودن برای دعوا و درگیری | سر کسی برای چیزی درد کردن | و...

 • موضوع: جنجال و دعوا

جیغ و داد

 • معنا: جنجال

 • مترادف: سر و صدای ناشی از بازی یا دعوا | صدای ناشی از دعوا یا اعتراض | و...

 • موضوع: جنجال و دعوا

قیل و قال

 • معنا: جنجال

 • مترادف: سر و صدای ناشی از بازی یا دعوا | جیغ و داد | صدای ناشی از دعوا یا اعتراض | و...

 • موضوع: جنجال و دعوا

جار و جنجال

 • معنا: جنجال

 • مترادف: سر و صدای ناشی از بازی یا دعوا | جیغ و داد | صدای ناشی از دعوا یا اعتراض | و...

 • موضوع: جنجال و دعوا

داد و هوار

 • معنا: جنجال

 • مترادف: سر و صدای ناشی از بازی یا دعوا | جیغ و داد | صدای ناشی از دعوا یا اعتراض | و...

 • موضوع: جنجال و دعوا

داد و قال

 • معنا: جنجال

 • مترادف: سر و صدای ناشی از بازی یا دعوا | جیغ و داد | صدای ناشی از دعوا یا اعتراض | و...

 • موضوع: جنجال و دعوا

جیغ و ویغ

 • معنا: جنجال

 • مترادف: سر و صدای ناشی از بازی یا دعوا | جیغ و داد | صدای ناشی از دعوا یا اعتراض | و...

 • موضوع: جنجال و دعوا

داد و بیداد

 • معنا: جنجال

 • مترادف: سر و صدای ناشی از بازی یا دعوا | جیغ و داد | صدای ناشی از دعوا یا اعتراض | و...

 • موضوع: جنجال و دعوا

داد و فریاد

 • معنا: جنجال

 • مترادف: سر و صدای ناشی از بازی یا دعوا | جیغ و داد | صدای ناشی از دعوا یا اعتراض | و...

 • موضوع: جنجال و دعوا

درگیری

 • معنا: جنجال

 • مترادف: سر و صدای ناشی از بازی یا دعوا | جیغ و داد | صدای ناشی از دعوا یا اعتراض | و...

 • موضوع: جنجال و دعوا

معرکه

 • معنا: جنجال، تحسین‌شده

 • مترادف: سر و صدای ناشی از بازی یا دعوا | جیغ و داد | صدای ناشی از دعوا یا اعتراض | پدیده | خفن | و...

 • موضوع: جنجال و دعوا، تحسین

سر و صدا

 • معنا: جنجال

 • مترادف: سر و صدای ناشی از بازی یا دعوا | جیغ و داد | صدای ناشی از دعوا یا اعتراض | و...

 • موضوع: جنجال و دعوا

مناقشه

 • معنا: جنجال

 • مترادف: سر و صدای ناشی از بازی یا دعوا | جیغ و داد | صدای ناشی از دعوا یا اعتراض | و...

 • موضوع: جنجال و دعوا

دعوا

 • معنا: جنجال

 • مترادف: سر و صدای ناشی از بازی یا دعوا | جیغ و داد | صدای ناشی از دعوا یا اعتراض | و...

 • موضوع: جنجال و دعوا

بحث

 • معنا: جنجال

 • مترادف: سر و صدای ناشی از بازی یا دعوا | جیغ و داد | صدای ناشی از دعوا یا اعتراض | و...

 • موضوع: جنجال و دعوا

توپ و تشر

 • معنا: جنجال

 • مترادف: سر و صدای ناشی از بازی یا دعوا | جیغ و داد | صدای ناشی از دعوا یا اعتراض | و...

 • موضوع: جنجال و دعوا

دعوامرافه

 • معنا: جنجال

 • مترادف: سر و صدای ناشی از بازی یا دعوا | جیغ و داد | صدای ناشی از دعوا یا اعتراض | و...

 • موضوع: جنجال و دعوا