آشنا

  • معنا: پارتی

  • مترادف: کار چاق‌کن | کار راه انداز | پارتی | و...

  • موضوع: پارتی‌بازی