مضطرب بودن

 • معنا: نگران بودن

 • مترادف: دل کسی مثل سیر و سرکه جوشیدن | دل کسی آشوب بودن | دل کسی شور زدن | و...

 • موضوع: اضطراب و نگرانی

نگران بودن

 • معنا: نگران بودن

 • مترادف: دل کسی مثل سیر و سرکه جوشیدن | دل کسی آشوب بودن | دل کسی شور زدن | و...

 • موضوع: اضطراب و نگرانی

اضطراب داشتن

 • معنا: نگران بودن

 • مترادف: دل کسی مثل سیر و سرکه جوشیدن | دل کسی آشوب بودن | دل کسی شور زدن | و...

 • موضوع: اضطراب و نگرانی

آشفته بودن

 • معنا: نگران بودن

 • مترادف: دل کسی مثل سیر و سرکه جوشیدن | دل کسی آشوب بودن | دل کسی شور زدن | و...

 • موضوع: اضطراب و نگرانی

دل‌شوره داشتن

 • معنا: نگران بودن

 • مترادف: دل کسی مثل سیر و سرکه جوشیدن | دل کسی آشوب بودن | دل کسی شور زدن | و...

 • موضوع: اضطراب و نگرانی