بی‌فایده

 • معنا: بی‌فایده

 • مترادف: وسایل بی‌کاربرد و خرده‌ریزه | زلم‌زیمبو | و...

 • موضوع: ارزش و فایده

آشغال

 • معنا: بی‌فایده

 • مترادف: وسایل بی‌کاربرد و خرده‌ریزه | زلم‌زیمبو | بی‌فایده | و...

 • موضوع: ارزش و فایده

به‌دردنخور

 • معنا: بی‌فایده

 • مترادف: وسایل بی‌کاربرد و خرده‌ریزه | زلم‌زیمبو | بی‌فایده | و...

 • موضوع: ارزش و فایده

وامانده

 • معنا: بی‌فایده

 • مترادف: وسایل بی‌کاربرد و خرده‌ریزه | زلم‌زیمبو | بی‌فایده | و...

 • موضوع: ارزش و فایده

گوشت‌کوب

 • معنا: بزرگ، احمق و نادان

 • مترادف: وسایل بی‌کاربرد و خرده‌ریزه | زلم‌زیمبو | بی‌فایده | خل و چل | اوشکول | آی‌کییو | و...

 • مثال: گوشت‌کوبت رو بده: تلفن همراهت رو بده

 • موضوع: مقدار، تعداد و اندازه، دشنام

خنزر پنزر

 • معنا: بی‌فایده

 • مترادف: وسایل بی‌کاربرد و خرده‌ریزه | زلم‌زیمبو | بی‌فایده | و...

 • موضوع: ارزش و فایده

آت آشغال

 • معنا: بی‌فایده

 • مترادف: وسایل بی‌کاربرد و خرده‌ریزه | زلم‌زیمبو | بی‌فایده | و...

 • موضوع: ارزش و فایده

آت و آشغال

 • معنا: بی‌فایده

 • مترادف: وسایل بی‌کاربرد و خرده‌ریزه | زلم‌زیمبو | بی‌فایده | و...

 • موضوع: ارزش و فایده

چس‌مهره

 • معنا: بی‌فایده

 • مترادف: وسایل بی‌کاربرد و خرده‌ریزه | زلم‌زیمبو | بی‌فایده | و...

 • موضوع: ارزش و فایده

بی‌ارزش

 • معنا: بی‌فایده

 • مترادف: وسایل بی‌کاربرد و خرده‌ریزه | زلم‌زیمبو | بی‌فایده | و...

 • موضوع: ارزش و فایده

کم‌ارزش

 • معنا: بی‌فایده

 • مترادف: وسایل بی‌کاربرد و خرده‌ریزه | زلم‌زیمبو | بی‌فایده | و...

 • موضوع: ارزش و فایده

آهن‌پاره

 • معنا: بی‌فایده، خراب

 • مترادف: وسایل بی‌کاربرد و خرده‌ریزه | زلم‌زیمبو | بی‌فایده | آش و لاش | درب‌وداغان | درب‌وداغون | و...

 • موضوع: ارزش و فایده، خرابی

عتیقه

 • معنا: قدیمی و فرسوده، باارزش

 • مترادف: لکنته | فرسوده و از کار افتاده | و...

 • موضوع: قدمت و فرسودگی، ارزش و فایده

نازل

 • معنا: کم‌ارزش

 • مترادف: آبدوغ خیاری | سطح پایین | و...

 • موضوع: ارزش و فایده