موضوع: «اوقات»

اِندِشه

  • معنا: آخر

  • مترادف: تا فیها خالدونش | آخر سر | آخر (و) عاقبت | متبحر | چرب‌دست | و...

  • موضوع: اوقات