پارازیت

 • معنا: مزاحم، سخن نامربوط

 • مترادف: مزاحم | آویزان | حرف نامربوط | پرت و پلا | و...

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری، معنی و منطق

جاسوئیچی

 • معنا: مزاحم، کوچک

 • مترادف: پارازیت | مزاحم | آویزان | فنچ | کوچک | و...

 • مثال: طرف جاسوئیچی است: اخطاری است که مواظب باشند او را به جایی دعوت نکنند.

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری، مقدار، تعداد و اندازه

کنه

 • معنا: مزاحم، کنه

 • مترادف: پارازیت | مزاحم | آویزان | و...

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری، نام حیوان

سریش

 • معنا: مزاحم

 • مترادف: پارازیت | مزاحم | آویزان | و...

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری

چترباز

 • معنا: مزاحم

 • مترادف: پارازیت | مزاحم | آویزان | و...

 • مثال: عجب چتربازی هستی ها!

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری

آونگون

 • معنا: آویزان، مزاحم

 • مترادف: پارازیت | مزاحم | آویزان | و...

 • موضوع: شکل و وضعیت، مزاحمت و اذیت و گرفتاری

سرطان

 • معنا: مزاحم

 • مترادف: پارازیت | مزاحم | آویزان | و...

 • مثال: این یارو دیگه ولت نمی‌کنه، سرطانه.

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری

تاول

 • معنا: مزاحم

 • مترادف: پارازیت | مزاحم | آویزان | و...

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری

زیگیل

 • معنا: مزاحم

 • مترادف: پارازیت | مزاحم | آویزان | و...

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری

گیر

 • معنا: مزاحم

 • مترادف: پارازیت | مزاحم | آویزان | و...

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری

کلیپس

 • معنا: مزاحم

 • مترادف: پارازیت | مزاحم | آویزان | و...

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری

کلید

 • معنا: مزاحم

 • مترادف: پارازیت | مزاحم | آویزان | و...

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری

کرمو

 • معنا: مردم‌آزار

 • مترادف: ذات خراب | مردم آزار | و...

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری

تاقال

 • معنا: مردم‌آزار

 • مترادف: کرمو | ذات خراب | مردم آزار | و...

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری

شرور

 • معنا: مردم‌آزار

 • مترادف: کرمو | ذات خراب | مردم آزار | و...

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری

شرّ

 • معنا: مردم‌آزار

 • مترادف: کرمو | ذات خراب | مردم آزار | و...

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری

زودرنج

 • معنا: زودرنج

 • مترادف: دل‌نازک | نازک‌نارنجی | و...

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری

مزاحمت

 • معنا: مزاحم شدن

 • مترادف: وبال گردن شدن | مایۀ زحمت شدن | مزاحمت ایجاد کردن | و...

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری

باعث زحمت شدن

 • معنا: مزاحم شدن

 • مترادف: وبال گردن شدن | مایۀ زحمت شدن | مزاحمت ایجاد کردن | و...

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری

آویزان شدن

 • معنا: مزاحم شدن

 • مترادف: وبال گردن شدن | مایۀ زحمت شدن | مزاحمت ایجاد کردن | و...

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری

مزاحم شدن

 • معنا: مزاحم شدن

 • مترادف: وبال گردن شدن | مایۀ زحمت شدن | مزاحمت ایجاد کردن | و...

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری

ایستگاه گرفتن

 • معنا: آزار دادن

 • مترادف: خلق کسی را تنگ کردن | کخ ریختن | آزار و اذیت رساندن به دیگران | وبال گردن شدن | مایۀ زحمت شدن | مزاحمت ایجاد کردن | و...

 • مثال: بذار فیلممو ببینم، ایسگانگیر! می‌خوای برم ایسگاشو بگیرم؟

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری

کلید کردن

 • معنا: مزاحم شدن

 • مترادف: وبال گردن شدن | مایۀ زحمت شدن | مزاحمت ایجاد کردن | اصرار کردن | پیله شدن | بست نشستن | و...

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری

کلیک کردن

 • معنا: اصرار کردن

 • مترادف: اصرار کردن | پیله شدن | بست نشستن | وبال گردن شدن | مایۀ زحمت شدن | مزاحمت ایجاد کردن | و...

 • موضوع: تلاش و تنبلی

گیر دادن

 • معنا: مزاحم شدن

 • مترادف: وبال گردن شدن | مایۀ زحمت شدن | مزاحمت ایجاد کردن | و...

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری

گیر شدن

 • معنا: مزاحم شدن

 • مترادف: وبال گردن شدن | مایۀ زحمت شدن | مزاحمت ایجاد کردن | و...

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری

خلق کسی را تنگ کردن

 • معنا: ناراحت کردن، آزار دادن

 • مترادف: اوقات کسی را تلخ کردن | کسی را ناراحت کردن. | کخ ریختن | آزار و اذیت رساندن به دیگران | و...

 • موضوع: غم و ناراحتی، مزاحمت و اذیت و گرفتاری

کخ ریختن

 • معنا: آزار دادن

 • مترادف: خلق کسی را تنگ کردن | آزار و اذیت رساندن به دیگران | و...

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری

کرم ریختن

 • معنا: آزار دادن

 • مترادف: خلق کسی را تنگ کردن | کخ ریختن | آزار و اذیت رساندن به دیگران | و...

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری

گربه‌رقصانی

 • معنا: آزار دادن

 • مترادف: خلق کسی را تنگ کردن | کخ ریختن | آزار و اذیت رساندن به دیگران | دست دست کردن | لفت دادن | طول دادن کار | و...

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری

اذیت کردن

 • معنا: آزار دادن

 • مترادف: خلق کسی را تنگ کردن | کخ ریختن | آزار و اذیت رساندن به دیگران | و...

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری

آزار رساندن

 • معنا: آزار دادن

 • مترادف: خلق کسی را تنگ کردن | کخ ریختن | آزار و اذیت رساندن به دیگران | و...

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری

کُخ داشتن

 • معنا: آزار دادن

 • مترادف: خلق کسی را تنگ کردن | کخ ریختن | آزار و اذیت رساندن به دیگران | و...

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری

ذله کردن

 • معنا: آزار دادن

 • مترادف: خلق کسی را تنگ کردن | کخ ریختن | آزار و اذیت رساندن به دیگران | و...

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری

عاصی کردن

 • معنا: آزار دادن

 • مترادف: خلق کسی را تنگ کردن | کخ ریختن | آزار و اذیت رساندن به دیگران | و...

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری

کرم داشتن

 • معنا: آزار دادن

 • مترادف: خلق کسی را تنگ کردن | کخ ریختن | آزار و اذیت رساندن به دیگران | و...

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری

ایستگاه گرفتن

 • معنا: آزار دادن

 • مترادف: خلق کسی را تنگ کردن | کخ ریختن | آزار و اذیت رساندن به دیگران | وبال گردن شدن | مایۀ زحمت شدن | مزاحمت ایجاد کردن | و...

 • مثال: بذار فیلممو ببینم، ایسگانگیر! می‌خوای برم ایسگاشو بگیرم؟

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری

حال گیری کردن

 • معنا: آزار دادن

 • مترادف: خلق کسی را تنگ کردن | کخ ریختن | آزار و اذیت رساندن به دیگران | و...

 • مثال: میشه حال‌گیری نکنی و بذاری بازی کنیم؟

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری

ضده حال زدن

 • معنا: آزار دادن

 • مترادف: خلق کسی را تنگ کردن | کخ ریختن | آزار و اذیت رساندن به دیگران | و...

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری

حال گرفتن

 • معنا: آزار دادن

 • مترادف: خلق کسی را تنگ کردن | کخ ریختن | آزار و اذیت رساندن به دیگران | و...

 • مثال: با این کارات فقط داری حالم رو می‌گیری.

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری

اسکل‌کردن

 • معنا: شوخی کردن

 • مترادف: شوخی کردن | سر به سر کسی گذاشتن | خلق کسی را تنگ کردن | کخ ریختن | آزار و اذیت رساندن به دیگران | و...

 • موضوع: شوخی و جدی

اُس کردن

 • معنا: آزار دادن

 • مترادف: خلق کسی را تنگ کردن | کخ ریختن | آزار و اذیت رساندن به دیگران | شوخی کردن | اسکل‌کردن | سر به سر کسی گذاشتن | و...

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری

اُسکول کردن

 • معنا: آزار دادن

 • مترادف: خلق کسی را تنگ کردن | کخ ریختن | آزار و اذیت رساندن به دیگران | شوخی کردن | اسکل‌کردن | سر به سر کسی گذاشتن | و...

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری

سرکار گذاشتن

 • معنا: آزار دادن

 • مترادف: خلق کسی را تنگ کردن | کخ ریختن | آزار و اذیت رساندن به دیگران | شوخی کردن | اسکل‌کردن | سر به سر کسی گذاشتن | و...

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری

گرفتن

 • معنا: آزار دادن، فهمیدن

 • مترادف: خلق کسی را تنگ کردن | کخ ریختن | آزار و اذیت رساندن به دیگران | شوخی کردن | اسکل‌کردن | سر به سر کسی گذاشتن | هضم کردن | فهمیدن | درک کردن | و...

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری، عقل و هوش

گرفتار شدن

 • معنا: گرفتار شدن

 • مترادف: کشیده شدن به کاری | آلوده شدن به کاری | به زحمتِ بسیار افتادن | و...

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری

اسیر شدن

 • معنا: گرفتار شدن

 • مترادف: کشیده شدن به کاری | آلوده شدن به کاری | به زحمتِ بسیار افتادن | و...

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری

توی دردسر افتادن

 • معنا: گرفتار شدن

 • مترادف: کشیده شدن به کاری | آلوده شدن به کاری | به زحمتِ بسیار افتادن | و...

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری

به زحمت افتادن

 • معنا: گرفتار شدن

 • مترادف: کشیده شدن به کاری | آلوده شدن به کاری | به زحمتِ بسیار افتادن | و...

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری

به بلا مبتلا شدن

 • معنا: گرفتار شدن

 • مترادف: کشیده شدن به کاری | آلوده شدن به کاری | به زحمتِ بسیار افتادن | و...

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری

چیزی سر کسی آمدن

 • معنا: گرفتار شدن

 • مترادف: کشیده شدن به کاری | آلوده شدن به کاری | به زحمتِ بسیار افتادن | و...

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری

آمار کسی لاشی شدن

 • معنا: گرفتار شدن

 • مترادف: کشیده شدن به کاری | آلوده شدن به کاری | به زحمتِ بسیار افتادن | و...

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری

سنگ باریدن

 • معنا: گرفتار شدن

 • مترادف: کشیده شدن به کاری | آلوده شدن به کاری | به زحمتِ بسیار افتادن | و...

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری

باعث زحمت کسی شدن

 • معنا: گرفتار کردن

 • مترادف: به دشواری انداختن | دردسر درست کردن | مشکل ایجاد کردن برای دیگران | و...

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری

دهن کسی را سرویس کردن

 • معنا: گرفتار کردن، مجازات کردن

 • مترادف: به دشواری انداختن | دردسر درست کردن | مشکل ایجاد کردن برای دیگران | کسی را تنبیه کردن | گوشمالی دادن | و...

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری، مجازات و سرزنش

کون کسی را پاره کردن

رکیک
 • معنا: گرفتار کردن

 • مترادف: به دشواری انداختن | دردسر درست کردن | مشکل ایجاد کردن برای دیگران | و...

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری

شر درست کردن

 • معنا: گرفتار کردن

 • مترادف: به دشواری انداختن | دردسر درست کردن | مشکل ایجاد کردن برای دیگران | و...

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری

تور کردن

 • معنا: گرفتار کردن

 • مترادف: به دشواری انداختن | دردسر درست کردن | مشکل ایجاد کردن برای دیگران | و...

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری

صاف شدن

 • معنا: سختی کشیدن

 • مترادف: سرویس شدن | اذیت شدن | و...

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری

پاره شدن

 • معنا: سختی کشیدن

 • مترادف: صاف شدن | سرویس شدن | اذیت شدن | و...

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری

جر خوردن

 • معنا: سختی کشیدن

 • مترادف: صاف شدن | سرویس شدن | اذیت شدن | و...

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری

سختی

 • معنا: شرایط گرفتاری

 • مترادف: والزاریات | گیر و دار | و...

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری

هیر و ویر

 • معنا: شرایط گرفتاری

 • مترادف: سختی | والزاریات | گیر و دار | و...

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری

بحبوحه

 • معنا: شرایط گرفتاری

 • مترادف: سختی | والزاریات | گیر و دار | و...

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری

حیص‌وبیص

 • معنا: شرایط گرفتاری

 • مترادف: سختی | والزاریات | گیر و دار | و...

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری

هاگیرواگیر

 • معنا: شرایط گرفتاری، شرایط نامنظم

 • مترادف: سختی | والزاریات | گیر و دار | هرج و مرج | شلوغ‌پلوغی | و...

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری، نظم و شلوغی

مخمصه

 • معنا: شرایط گرفتاری

 • مترادف: سختی | والزاریات | گیر و دار | و...

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری

گیرودار

 • معنا: شرایط گرفتاری

 • مترادف: سختی | والزاریات | گیر و دار | و...

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری

دنگ و فنگ

 • معنا: شرایط گرفتاری

 • مترادف: سختی | والزاریات | گیر و دار | و...

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری

گیربازار

 • معنا: شرایط گرفتاری

 • مترادف: سختی | والزاریات | گیر و دار | و...

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری

دردسر

 • معنا: شرایط گرفتاری

 • مترادف: سختی | والزاریات | گیر و دار | و...

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری

غم ندارد

 • معنا: عبارت گرفتاری

 • مترادف: شوهرت نده؟ | مشکلی نیست | و...

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری