تنِ لَش

 • معنا: بی‌عرضه، تنبل

 • مترادف: دست‌وپاچلفتی | بی‌عُرضه | نالایق | خرس | گشاد | و...

 • موضوع: لیاقت و عرضه، تلاش و تنبلی

خرس

 • معنا: تنبل، خرس

 • مترادف: تنِ لَش | گشاد | و...

 • موضوع: تلاش و تنبلی، نام حیوان

تقلّا کردن

 • معنا: تلاش کردن

 • مترادف: کک به تنبان کسی افتادن | خود را به آب و آتش زدن | و...

 • موضوع: تلاش و تنبلی

پافشاری کردن

 • معنا: تلاش کردن

 • مترادف: کک به تنبان کسی افتادن | تقلّا کردن | خود را به آب و آتش زدن | و...

 • موضوع: تلاش و تنبلی

تلاش کردن

 • معنا: تلاش کردن

 • مترادف: کک به تنبان کسی افتادن | تقلّا کردن | خود را به آب و آتش زدن | و...

 • موضوع: تلاش و تنبلی

پیچ و تاب

 • معنا: تلاش کردن

 • مترادف: کک به تنبان کسی افتادن | تقلّا کردن | خود را به آب و آتش زدن | و...

 • موضوع: تلاش و تنبلی

کار الکی کردن

 • معنا: تلاش بیهوده کردن

 • مترادف: آب در هاون کوبیدن | بادمجون واکس زدن | کاهگل لگد کردن | و...

 • موضوع: تلاش و تنبلی

باد در قفس کردن

 • معنا: تلاش بیهوده کردن

 • مترادف: آب در هاون کوبیدن | بادمجون واکس زدن | کاهگل لگد کردن | و...

 • مثال: فلانی در مقابله با دشمنش باد در قفس می‌کند.

 • موضوع: تلاش و تنبلی

نشستن

 • معنا: اصرار کردن

 • مترادف: اصرار کردن | پیله شدن | بست نشستن | و...

 • موضوع: تلاش و تنبلی

گیر دادن به کاری

 • معنا: اصرار کردن، اصرار کردن

 • مترادف: اصرار کردن | پیله شدن | بست نشستن | اصرار کردن | پیله شدن | بست نشستن | و...

 • موضوع: تلاش و تنبلی، تلاش و تنبلی

گیر دادن به کاری

 • معنا: اصرار کردن، اصرار کردن

 • مترادف: اصرار کردن | پیله شدن | بست نشستن | اصرار کردن | پیله شدن | بست نشستن | و...

 • موضوع: تلاش و تنبلی، تلاش و تنبلی

کلیک کردن

 • معنا: اصرار کردن

 • مترادف: اصرار کردن | پیله شدن | بست نشستن | وبال گردن شدن | مایۀ زحمت شدن | مزاحمت ایجاد کردن | و...

 • موضوع: تلاش و تنبلی

کلید کردن

 • معنا: مزاحم شدن

 • مترادف: وبال گردن شدن | مایۀ زحمت شدن | مزاحمت ایجاد کردن | اصرار کردن | پیله شدن | بست نشستن | و...

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری