موضوع: «تعجب»

کُپ کردن

 • معنا: ترسیدن

 • مترادف: زبان‌بند شدن | تته‌پته کردن | ترسیدن | تو کف چیزی بودن | یکه خوردن | و...

 • موضوع: ترس و شجاعت

یکه خوردن

 • معنا: ترسیدن

 • مترادف: زبان‌بند شدن | تته‌پته کردن | ترسیدن | تو کف چیزی بودن | کُپ کردن | و...

 • موضوع: ترس و شجاعت

ماندن

 • معنا: تعجب کردن

 • مترادف: تو کف چیزی بودن | کُپ کردن | یکه خوردن | و...

 • موضوع: تعجب

یا حسین

 • معنا: عبارت تعجب

 • مترادف: چه اتفاقی افتاده است؟ | آفتاب از کدام طرف درآمده است | و...

 • موضوع: تعجب

پشمام

 • معنا: عبارت تعجب

 • مترادف: چه اتفاقی افتاده است؟ | آفتاب از کدام طرف درآمده است | یا حسین | و...

 • موضوع: تعجب